ATVIROS ATRANKOS Į AGILITY PASAULIO ČEMPIONATĄ NUOSTATAI

Įvairūs dokumentai, sprendimai, diskusijos apie juos.

ATVIROS ATRANKOS Į AGILITY PASAULIO ČEMPIONATĄ NUOSTATAI

Standartinė Administratorius » 2012 Geg 24 16:16

Agility Pasaulio čempionato dalyvių atvirosios atrankos (toliau Atranka) tikslas yra sudaryti Agility sportininkų rinktinę kuri garbingai atstovautų Lietuvos Respublikai FCI organizuojamame Agility Pasaulio čempionate (toliau Agility Pasaulio čempionatas), bei propaguoti Agility sportą Lietuvoje.

1. Atrankos organizatorius.
Atranką organizuoja Lietuvos kinologų draugijos (toliau LKD) Agility kolegijos Taryba (toliau AKT). Atskirus atrankos etapus organizuoja Varžybų organizatoriai, kuriuos patvirtina AKT.

2. Prašymų (registracijos) dalyvauti atrankoje pateikimas.
Varžybų organizatoriaus nustatytos formos raštiški prašymai dalyvauti atrankoje pateikiami atrankos Varžybų organizatoriui ne vėliau kaip 1 mėnuo (2012 metų pirmajam varžybų etapui šis terminas gali būti sutrumpintas iki 7 kalendorinių dienų) iki numatytos atrankinių varžybų datos. Prašyme turi būti nurodyti kandidatuojančio asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, e-pašto adresas) ir šuns duomenys (vardas, gimimo data, veislė, kategorija (small, medium, large), kurioje šuo dalyvauja, LŠVK numeris, tatuiruotės ar mikroschemos numeris.

3. Atrankos dalyvio mokesčiai.
Atrankos varžybų dalyvio mokesčio dydį nustato AKT. Atrankos varžybų dalyvio mokestis mokamas iš anksto pavedimu į Varžybų organizatoriaus paskelbtą sąskaitą.
Dalyviui neatvykus į varžybas mokesčiai nėra grąžinami.

4. Atrankos organizavimas.
4.1. Atrankos varžybos vykdomos pagal Tarptautines FCI Agility varžybų taisykles ir Lietuvos kinologų draugijos agility varžybų rengimo taisykles, išskyrus kur šia tvarka nustatyta kitaip.

4.2. Teisėjauti dalyvių atrankai kviečiamas kitos šalies tarptautinės kategorijos teisėją.

4.3. Atranka organizuojama atskirais etapais. Tiksli varžybų data paskelbiama LKD tinklalapyje ne vėliau kaip iki sausio mėn. 1d. (2012 metams atrankos varžybų datos paskelbiamos ne vėliau balandžio 16 –ą dieną.)

4.4. Kiekvienas atrankos etapas vyksta dvi dienas. Kiekvieną dieną dalyvaujama dvejose Agility ir dvejose Jumping trasose, per dvi dienas – 8 trasose, per abu etapus – 16 trasų.

4.5. Varžybų ringas turi būti ne mažesnis kaip 20x40 metrų.

4.6. Trasos įveikimo laikas privalo būti fiksuojamas elektroniniu automatiniu laikmačiu. Jei elektroninis laikmatis neveikia, atrankos organizatorius privalo užtikrinti, kad dalyvių trasos įveikimo laikas būtų matuojamas rankiniu būdu chronometru.

4.7. Varžybų protokolai turi būti perduoti AKT per 4 darbo dienas nuo atrankinių varžybų atskiro etapo pabaigos dienos.

4.8. AKT privalo paskelbti atrankos rezultatus LKD tinklalapyje per 7 darbo dienas nuo atrankinių varžybų etapo pabaigos dienos.

5. Standartinio laiko apskaičiavimas.
Visų kategorijų šunims trasos įveikimo standartinis laikas nustatomas - absoliučiai greičiausio šuns, kurio vedlys yra LKD narys, įveikusio trasą su įvertinimu “puikiai” arba “l gerai”, laiką padidinant 10 procentų ir gautą rezultatą, suapvalinant iki pilnos sekundės.

6. Kandidatų reitingavimas.
6.1. Kiekviena atrankos trasa reitinguojama atskirai. Visų ūgio kategorijų dalyviai, gavę įvertinimą „puikiai“ (iki 5,99 baudos taškų imtinai) reitinguojami bendru reitingu.

6.2. Reitingo taškai:
Paveikslėlis

6.3. Pasibaigus abiems atrankos etapams, sumuojami visų 16 trasų atrankos dalyvio reitingo taškai. Keliems dalyviams surinkus vienodą bendro reitingo taškų skaičių, aukštesnę vietą lemia didesnis užimtų aukštesnių vietų skaičius.

7. Reikalavimai kandidatams dalyvauti Agility Pasaulio čempionate ir kandidatų atranka
7.1. Dalyvauti Agility Pasaulio čempionate komandinėse ir asmeninėse varžybose gali būti atrinkti kiekvienos kategorijos (small, medium, large) geriausią rezultatą parodę 4 kandidatai, atitinkantys nustatytus reikalavimus:
7.1.1. Šunų savininkai ir vedliai turi turėti pilietybę arba leidimą nuolatinai gyventi šalyje kuriai jie atstovaus. Dvigubos pilietybės atveju galima pasirinkti kuriai šaliai atstovauti, Atstovauti galima tik vienai šaliai.
7.1.2. Šuo turi būti registruotas šalies, kuriai atstovauja, veislės knygoje mažiausiai 6 mėnesius.
7.1.3. Kiekvienam vedliui leidžiama varžytis daugiausiai su keturiais šunimis.
7.1.4. Paskutinę paraiškos atstovauti Lietuvą Agility Pasaulio čempionate padavimo dieną šuo turi būti gavęs oficialiose Agility 2 arba Agility 3 varžybose įvertinimą „puikiai“ arba „labai gerai“.
7.1.5. Dalyvis turi reitinginiam rezultatui įveikti mažiausiai 5 trasas.

7.2. Jei kuris nors iš pirmų keturių kandidatų dalyvauti atsisako, vietoje jo teisė dalyvauti suteikiama sekančiam pagal reitingą konkrečios kategorijos kandidatui.

7.3. Jei kurioje nors kategorijoje nesusirenka reikiamas kandidatų skaičius, tuomet AKT gali nuspręsti padidinti kitos kategorijos dalyvių, kuriems suteikiama teisė dalyvauti asmeninėse varžybose, skaičių.

7.4. Kandidatai, įvykdę aukščiau paminėtas sąlygas, (toliau Kandidatai) per 15 dienų po paskutinių atrankos varžybų turi AKT pateikti pasirašytą raštišką prašymą atstovauti Lietuvos Respublikai ir LKD FCI organizuojamame Agility Pasaulio čempionate. Kartu su prašymu Kandidatai privalo pateikti šių dokumentų kopijas:
7.4.1. Kilmės dokumentų su LŠVK numeriu, suteiktu ne vėliau kaip 6 mėnesių iki numatytos Pasaulio čempionato datos;
7.4.2. LKD nario bilieto kopiją su žyma apie nario mokesčio sumokėjimą einamais metais;
7.4.3. Agility darbo knygelės pirmo lapo ir rezultatų įrašų kopijas.

7.5. AKT per 3 darbo dienas po paraiškų padavimo termino pabaigos privalo paskelbti Kandidatų sąrašą LKD svetainėje.

7.6. AKT parengia Kandidatų, atstovausiančių Lietuvą ir LKD Agility pasaulio čempionate komandinėje ir asmeninėje įskaitoje sąrašus, skiria rinktinės vadovą ir trenerį, kuriuos išsirenka AKT patvirtinti rinktinės nariai, ir teikia juos tvirtinti LKD tarybai.

7.7. Kandidatas deleguojamas atstovauti Lietuvos Respublikai ir LKD Agility Pasaulio čempionate LKD sprendimu. Rinktinės sudėtis paskelbiama LKD svetainėje.

7.8. Deleguoti sportininkai kelionę iki Agility Pasaulio čempionato rengimo vietos, Agility pasaulio čempionato starto mokestį, apgyvendinimą ir vienodos komandos aprangos įsigijimą organizuojasi patys savo lėšomis.

7.9. Visi deleguoti sportininkai sudaro Lietuvos Agility rinktinę.

7.10. Reikalavimai rinktinės vadovui: suprasti agility taisykles, gerai žinoti FCI pasaulio čempionato rengimo nuostatus, mokėti bent vieną iš oficialių FCI kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių ar ispanų).

7.11. Nuo paskyrimo momento komandos vadovas yra atsakingas už kontaktavimą su Agility Pasaulio čempionato organizatoriumi, komandos narių informavimą dėl Agility Pasaulio čempionato organizatorių reikalavimų dalyviams. Komandos treneris atsakingas už sportininkų treniruotės Agility Pasaulio čempionato salėje organizavimą, bei jos pravedimą.

8. Prizai
Atvirosios atrankos tikslas yra atrinkti kandidatus, atstovausiančius Lietuvai Agility Pasaulio čempionate. Dalyvių, nugalėjusių atskirose trasose, atrankos etapuose ar visoje atrankoje, apdovanojimas prizais nėra numatytas.

9. Apeliacijų pateikimo tvarka.
9.1. Teisėjo sprendimai yra galutiniai ir dėl jų negali būti teikiamos apeliacijos.

9.2. Rinktinė tvirtinama galutiniu ir neskundžiamu LKD sprendimu, apeliacijos dėl rinktinės tvirtinimo negali būti teikiamos.

9.3. Atrankos dalyvis turi teisę raštu teikti apeliaciją AKT, sumokėjęs dvigubo registracijos dydžio užstatą. Jei apeliacija netenkinama, užstatas negrąžinamas.

10. Kita
Visais klausimais, neaptartais šiuose nuostatuose, sprendimą priima AKT.

11. Prašymo deleguoti atstovauti Lietuvos Respublikai ir LKD Agility Pasaulio čempionate pavyzdys:
Vardas Pavardė
Pilnas adresas
Tel. numeris
El.pašto adresas
LKD sekretoriatui
Visorių 8, LT-08300 Vilnius
Lietuva
Data
Prašau mane su šunimi „šuns vardas pagal kilmės dokumentus“ deleguoti atstovauti Lietuvos Respublikai ir LKD 20xx metų Agility Pasaulio čempionate, kadangi įvykdžiau atrankos reikalavimus.
Duomenys, reikalingi dalyvio registracijai Agility Pasaulio čempionate:
Šuns vardas
Veislynas
Šuns veislė
Šuns lytis
Agility ūgio kategorija (S, M, L)
Šuns gimimo data
Šuns tatuiruotės ar mikroschemos numeris
LŠVK numeris
Šuns savininko vardas ir pavardė
Pilnas šuns savininko adresas
Šuns vedlio vardas ir pavardė
Pilnas vedlio adresas
Vedlio gimimo data
Vedlio pilietybė
LKD klubo, kurio narys yra vedlys, pavadinimas
Įsipareigoju:
Savarankiškai susiorganizuoti kelionę iki Agility Pasaulio čempionato rengimo vietos bei apgyvendinimą;
Padengti visas su dalyvavimu Agility Pasaulio čempionate susijusias išlaidas, kurių neapmoka LKD;
Dėvėti oficialią komandos aprangą Agility Pasaulio čempionato metu;
Paklusti komandos vadovo sprendimams.
Vardas Pavardė Parašas

Šios taisyklės patvirtintos 2012 metų kovo 19 dienos Agility kolegijos tarybos posėdyje ir papildytos LKD Tarybos narių rekomendacijomis.
Administratorius
Vyr. diskusijų administratorius
 
Pranešimai: 54
Užsiregistravo: 2009 Sau 12 15:56

Re: ATVIROS ATRANKOS Į AGILITY PASAULIO ČEMPIONATĄ NUOSTATAI

Standartinė JurgitaMakita » 2015 Sau 07 16:40

Sveiki turiu klausimą. Pradėjome domėtis šiuo sportu ir planuojame kai būsim pasirengę (kada nors :D) sudalyvauti konkurse užsienyje. Šiaip daug keliaujam ir kartais reikia dokumentų patvirtinimo pas notarą ir dabar skaičiau straipsnių keletą http://www.manoverslas.info/informacija ... -vertimas/ Ar reikia, vykstant į tarptautinias agility varžybas, versti šuns dokumentus? Ir tuo labiau ar reikia tvirtinti notariškai? Gal kvailas klausimas, bet pirmą kartą ruošiamės tokiam dalykui tai daug klausimų kyla :)
JurgitaMakita
 
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: 2015 Sau 07 16:31


Grįžti į Dokumentai

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron